BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

Bakalárske štúdium v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály v dĺžke troch rokov poskytuje vedomosti z oblasti prí­ro­dovedných, spoločenskovedných, ekonomicko-právnych a chemicko­inži­nier­skych predmetov so zameraním na oblasť výroby a spracovania materiálov na báze prírodných a syntetických polymérnych a kompozitných materiálov. Individuálnym výberom voliteľných predmetov si poslucháči môžu rozšíriť poznatky v oblasti polygrafie, potlačených obalov, polymérov v reštaurá­torstve, materiálov z buničín a papiera, ale aj v oblasti základov spracovania polymérov, základov textilnej chémie, či fyziológie a komfortu odievania. Ak vás zaujímajú predmety, ktoré tvoria náplň programu, máte možnosť si ich prezrieť v zozname predmetov - študijnom programe.