Ťažiskové predmety
 • Chémia a analýza dreva

 • Chemické spracovanie dreva

 • Prírodné polyméry

 • Fyzika polymérov a papiera

 • Technológia výroby buničín

 • Technológia výroby papiera

 • Papierenské stroje

 • Obaly a obalová technika

 • Environmentálny management v celulózo-papierenskom priemysle

Spolupráca s domácimi a zahraninými inštitúciami a firmami

V súčasnosti katedra spolupracuje s univerzitami a výskumnými pracovis­kami v Českej republike, Poľsku, Lotyšsku, Slovinsku, Portugalsku, Nemecku, Kanade, USA, Veľkej Británii, Rakúsku a Francúzsku.

 • SNK — Slovenská národná knižnica

 • SNA — Slovenský národný archív

 • SAV — Slovenská akadémia vied

 • VÚPC — Výskumný ústav papiera a celulózy

 • ŠDVÚ — Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

 • Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR, Banská Bystrica

 • Technická Univerzita Zvolen

 • Inštitút ekológie lesa Zvolen

 • Inštitút ekológie dreva Nitra

 • Department of Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, Technical University, Pardubice, Czech Republic

 • Czech State Central Archives, Praha, Czech Republic

 • Leopold-Franzens University, Innsbruck, Austria

 • Institute of Papermaking and Paper Machines, Technical University of Lodz, Poland

 • University of Quebec — Trois Rivieres, Canada

 • Pulp and Paper Research Centre, McGill University, Montreal, Canada

 • Agricultural University, Faculty of Wood Technology, Poznan, Poland

 • University of Provence, Marseille, France

 • French Institute of Papermaking and Graphics Industry, Grenoble, France

 • Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugal

 • CEPI — Confederation of European Paper Industries, France

 • Tappi — Technical Association of Pulp and Paper Industry, USA

 • PAPRICAN — Pulp and Paper Research Institute of Canada, Canada

Spolupráca s priemyslom doma a v zahraničí
 • Mondi SCP, a. s., Ružomberok

 • Kappa Štúrovo, a. s.

 • SHP Group Harmanec, a. s.

 • Tento Žilina, a. s.

 • Bukóza, a. s., Vranov nad Topľou

 • Duropac Turpak Obaly, a. s., Martin

 • Biocel Paskov, a. s. (ČR)

 • Mondi Packaging Paper Štetí, a. s. (ČR)

 • JIP Papírny Větřní, a. s. (ČR)

Riešenie projektov

Výskumné projekty sú okrem pedagogiky druhou hlavnou oblasťou, ktorej sa členovia oddelenia venujú. Zameranie a rozsah projektov:

 • Kniha SK — Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií

 • Sustainpack (EÚ) — Nanočastice z prírodných materiálov

 • APVT — Natierané Ink-Jet papiere pre atramentové tlačiarne

 • APVT — Degradácia historických rukopisov dokumentov vplyvom prechodových prvkov v písacích látkach

 • Štátna úloha — Štruktúra povrchu a kvalita tlače natieraných a ne­natieraných papierov.

 • Štátna úloha — Riešenie metodiky stanovenia VOC a TVOC z výrobkov na báze dreva

 • VEGA — Štúdium oxidačných procesov pri chemickom spracovaní dreva.

 • VEGA — Termická degradácia polysacharidov

Vybavenie oddelenia
 • GPC — gélová permeačná chromatografia

 • GC-MS — plynová chromatografia — hmotnostná spektroskopia

 • FTIR — Fourierová transformačná IČ spektroskopia

 • Klimatizované laboratórium pre testovanie mechanických vlastností papiera

 • Laboratórium chemického spracovania dreva a výroby buničín

 • Laboratórium optických metód — mikroskopia, kolorimetria, obrazová analýza

 • Laboratórium papierenských technológií

 • Moderná zdieľaná špecializovaná knižnica vybavená PC pripojenými na internet

 • PCD — Particle Charge Detector

 • ADV — meranie rozmerov prírodných vlákien

 • FLEC sonda — meranie VOC z povrchu

Uplatnenie po ukončení štúdia

Absolventi oddelenia nachádzajú široké uplatnenie v oblasti drevospracujúceho a papierenského priemyslu (celulózky, papierne, nábytkársky priemysel, obchodné a spracovateľské firmy). Ako vedecko — výskumní a vedúci pra­covníci sa uplatňujú v archívoch a knižniciach, v školstve, vo výskumných ústavoch, SAV, akreditovaných skúšobniach doma aj v zahraničí. Mnoho absolventov v súčasnosti pôsobí na prestížnych zahraničných univerzitách, organizáciach a firmách. Absolventi nemajú problém s uplatnením ani v oblastiach ako ekonómia, finančníctvo, management, IT technológie, rekla­ma a pod.

Mnohí naši absolventi sa uplatnili vo vrcholových funkciách ako aj vo funkciách stredného článku riadenia a to nielen doma, ale aj v zahraničí.

 • Dr. Ivan Pikulík — Principal researcher of PAPRICAN, Pointe Claire, Canada

 • Dr. Bohuslav Alince — Professional Associate, McGill University, Montreal, Canada

 • Dr. Alexandra Pekarovičová — Assistant Professor,Western Michigan University, Kalamazoo, USA

 • Dr. Václav Kubelka — Visiting Scientist, State University of NY, Albany, NY, USA

 • Dr. Miroslav Hoč — STFI, Swedish Pulp and Paper Research Institute, Sweden

 • Ing. Mária Vidová, PhD. — editor Chemical Abstract Service, Columbus, USA

 • Ing. Juraj Gigac, PhD. — riaditeľ výskumu papiera, VÚPC, a. s., Bratislava

 • Ing. Jozef Hanus, PhD. — vedúci odboru reštaurovania, SNA, Bratislava

 • Ing. Rudolf Erdös — výrobný riaditeľ, Kappa, a. s., Štúrovo

 • Ing. György Szabó — marketingový riaditeľ, Kappa, a. s., Štúrovo

 • Ing. Ján Bendžala — marketingový riaditeľ, Tento, a. s., Žilina

 • Ing. František Bednár,PhD. — product development manager, Mondi BP SCP, a. s., Ružomberok

 • Ing. Jozef Váľka, PhD. — riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV, Bratislava

 • Ing. Jozef Kováč — riaditeľ, SHP Slavošovce, a. s.

 • Ing. Ján Žiak — riaditeľ, Duropack Turpak Obaly, a. s., Martin

 • Ing. Ján Fellegi, PhD. — research manager VÚPC, poradca UNIDO(OSN)

 • Prof. Anton Geffert — zástupca vedúceho katedry, TU Zvolen

 • Prof. Božena Košíková — vedecký pracovník SAV

Aký je spoločenský život na oddelení a aký kolektív vás čaká?

Okrem štúdia a povinností s tým spojených sa na oddelení kladie veľký dôraz aj na vytváranie dobrých medziľudských vzťahov. Členovia oddelenia spolu so študentami pravidelne organizujú posedenia pri príležitosti ukončenia štátnych záverečných skúšok, dizertácií a habilitácií. Nezabúdame však ani na tradičnú vianočnú kapustnicu a akcie, na ktorých môžete spoznať svojich kolegov a pedagógov aj z inej stránky. Čaká vás mladý kolektív pracovníkov a doktorandov, ktorí vám ochotne a profesionálne pomôžu pri riešení študijných úloh, zaučia vás do tajov technológie a pomôžu pri vašom profesionálnom raste.

 

Kontakt:

Doc. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

Tel: 02/59 32 52 13 — sekretariát

E-mail: svetozar.katuscak[zavináč]stuba.sk

E-mail-sekretariát: valeria.torokova[zavináč]stuba.sk — sekretariát

Web: http://kdcp.chtf.stuba.sk