Profilácia Polygrafia a fotochémie ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a trendov praxe.

Ovláda najnovšie tlačové technológie na výrobu tlačenej elektroniky — napr. tlačené solárne články, s ktorých prípravou sa u nás prakticky oboznámi.

Má teoretické a praktické poznatky z oblasti fotochémie, fyzikálnej chémie a technológie tenkých povrchových vrstiev.

Má teoretické i praktické poznatky o plošných materiáloch — papier, ich vlastnostiach a využití v oblasti výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Ovláda teóriu farby, farebného vnemu, merania farebnosti a reprodukciu farieb. Prakticky ovláda postupy reprodukcie farby klasickou a digitálnou fotografiou, reprodukcie farby v elektronických a tlačených médiách.

Ovláda princípy, pravidlá a postupy profesionálneho spracovania textovo-obrazových dokumentov pre ich publikovanie rôznymi médiami a tech­ni­kami.

Ovláda princípy klasických a digitálnych techník tlače používaných pri výrobe tlačených médií a potlačených obalov, metódy a techniky kontroly a riadenia kvality tlače.

Pozná, vie organizovať a riadiť fázy a etapy grafickej komunikácie v oblasti elektronických médií, tlačených médií a potlačených obalov. Pozná ich technologické, organizačno-ekonomické a právno-ekologické aspekty.

 

Ťažiskové predmety profilácie
 • Fotochémia a fotografia

 • Farba a reprodukcia farby

 • Obrazové inžinierstvo

 • Polygrafické a obalové materiály

 • Technológia tlače

 • Multimediálne a publikačné technológie

Zameranie a náplň vedecko-výskumnej činnosti

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie rieši samostatne alebo v spolu­práci s ďalšími katedrami študijného programu Technológia polymérnych materiálov a pracoviskami fakulty nasledujúce domáce a medzinárodné pro­jekty, do riešenia ktorých sa svojimi projektmi zapájajú aj študenti v rámci ŠVOČ, bakalárskymi projektmi a diplomovými prácami:

 • MIP — Metals In Paper, tematická sieť 5. rámcového programu EU

 • SUSTAINPACK — Sustainable Packaging, integrovaný projekt 6. rám­cového programu EU

 • KNIHA — štátny projekt záchrany, stabilizácie a konzervovania tra­dičných nosičov informácií

 • Degradácia historických rukopisov a dokumentov vplyvom prechod­ných prvkov v písacích látkach — projekt APVT

 • Vplyv štruktúry vláknitej siete a vlastností vlákien na prenosové a kvantitatívne parametre papiera — Výskum hodnotenia kvality tlače projekt APVT

 • Štúdium vlastností písacích látok, farieb a tlačových farieb v štruk­túrach grafických zobrazení — grant VEGA

 • Vlastnosti materialov, zložiek a štruktúr grafických zobrazení na polymérnych podložkách — grant VEGA

 • Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností — grant VEGA

Laboratórium absorpčnej spektroskopie a kolorimetrie Katedry polygrafie a aplikovanej fotochémie je zaradené medzi High-Tech laboratóriá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave www.stuba.sk/svk1/vyskum.

Zahraničná spolupráca
 • Fraunhofer Institute of Process Engineering and Packaging, Freising, Germany

 • Fraunhofer Institute for Silicate Research, Wurzburg, Germany

 • Laboratoire de Photochimie Générale, URA-CNRS 431, Université de Haute Alcase, Mulhouse

 • Fakulta chemická, Vysoké učení technické Brno

 • Institut Poligrafii, Politechnika Warszawska, Polsko

 • Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemickotechnologická, Univerzita Pardubice

 • Národní archiv v Praze, Praha

Prehľad uplatnenia absolventov v praxi

Priemysel grafickej komunikácie, výrobné i nevýrobné organizácie pôsobiace v rôznych fázach a etapách produkčného reťaz­ca — reklamné agentúry, vy­davateľstvá, organizácie predtlačovej prípravy, tlačiarne a firmy zamerané na dokončovacie spracovanie.

Priemysel výroby potlačených obalov.

Ďalšie priemyselné odvetvia využívajúce tlač — klasickú i digitálnu pre po­vrchovú úpravu svojich výrobkov.

Obchodné subjekty zaoberajúce sa dodávaním strojov, zariadení, materiálov, prípravkov a komplexných technológií pre oblasť výroby tlačených médií a potlačených obalov, spravidla zastúpenia zahraničných firiem výrobno-obchodného charakteru.

Celkový počet absolventov zamerania Polygrafia a fotochémia od roku 1976, keď končili prví absolventi, do roku 2008 je vyše 320. Z nich väčšina pracuje v odbore — v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, u dodávateľov materiálov a zariadení pre polygrafický a obalový priemysel, v repro­centrách, v tlačiarňach polygrafického a obalového priemyslu, na stredných a vysokých školách s polygrafickým zameraním a pod. Absolventi pracujú spravidla na vedúcich manžerských pozíciách, ako technológovia a ako pracovníci marketingu. Mnohí z nich sú majiteľmi, alebo spolumajiteľmi firiem. V priebehu posledných desať rokov počet ponúkaných miest pre­vyšoval, počet absolventov, ktorí boli k dispozícii. Ako príklad uvádzame pozície, ktoré zastávajú niektorí z absolventov.

 • Ing. Emanuel Balážia — obchodný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin

 • Ing. Stanislav Fekete, CSc. — generálny riaditeľ — KASICO, a. s., tlačiareň cenín, Bratislava

 • Ing. Martin Ilavský — generálny riaditeľ — Slovenská Grafia, a. s., Bratislava

 • Ing. Vladimír Machaj — výrobno-obchodný riaditeľ — Tlačiareň TELEM K&M, a. s., Liptovský Mikuláš

 • Ing. Peter Mračna — riaditeľ — Fujifilm Slovakia, spol. s r. o., Bratislava

 • Ing. Ľubomír Kochan — obchodný riaditeľ — Bratislavské tlačiarne, a. s., Bratislava

 • Ing. Ladislav Kováč — riaditeľ — Združená stredná škola polygrafická, Bratislava

 • Ing. Štefan Kristeľ — generálny riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica

 • Ing. Alexander Kuklovský — riaditeľ — Arets Graphics, spol. s r. o., Praha

 • Ing. Jaroslav Pilát — výrobný riaditeľ — Neografia, a. s., Martin

 • Ing. Stanislav Potočňák — generálny riaditeľ — Polygraf Print, spol. s r. o., Prešov

 • Ing. Vladimír Šrobár — riaditeľ pre stratégiu — Neografia, a. s., Martin

 • Ing. Juraj Štefanec — riaditeľ — ZŤS — Špeciál, a. s., Dubnica nad Váhom

 • Ing. Ivan Topoľský, CSc. — riaditeľ — Heidelberg Slovensko, spol. s r. o., Bratislava

 • Ing. Stanislav Vanek — riaditeľ — Versus, a. s., Bratislava

 • Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. — riaditeľ — Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o., Bratislava

 • Ing. Dušan Zelinka — výrobný riaditeľ — Tlačiarne BB, spol. s r. o., Banská Bystrica

Funkcie v zamestnaní

Riadiaci pracovník, pracovník marketingu a technológ výroby pre všetky oblasti uplatnenia, schopný samostatne projektovať, zabezpečovať, organi­zovať a riadiť predvýrobné a výrobné procesy, vykonávať konkrétne prak­tické činnosti vo všetkých oblastiach uplatnenia.

 

Kontaktné údaje:

Doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

Tel.: 00421/2/52 49 52 76 — sekretariát

Fax: 00421/2/52 49 31 98

E-mail: michal.ceppan@stuba.sk

WEB: www.chtf.stuba.sk/kpaf