Prečo študovať na Oddelení plastov a kaučuku ?

 • široký záber oddelenia z hľadiska získania poznatkov o polymérnych materiáloch zasahujúcich do všetkých sfér ľudskej činnosti od konštrukčných materiálov pre lietadlá a automobily až po špeciálne polyméry v medicíne

 • šanca zamestnať sa v rýchlo sa rozvíjajúcom automobilovom priemysle a a zapojiť sa do práce firiem priamo naviazaných na automobilový priemysel, ktorý je lídrom ekonomiky Slovenska

 • možnosti uplatnenia sa absolventov nielen v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj služieb a obchodu

 • možnosť uplatniť sa v privátnej sfére a v podnikaní najmä v oblasti spracovania plastov a gumy

 • možnosť získania praktických skúseností z riadenia zariadení na spracovanie plastov už počas štúdia v Technologickom centre spracovania plastov vybudovanom priamo v areáli univerzity

 • potenciál širokej spolupráce s univerzitami, inštitúciami a firmami na Slovensku i v zahraničí.

Čo Vám môžeme ponúknuť?

 • jedinečnú príležitosť získania skúseností z obsluhy a prevádzky zariadení na spracovanie plastov v Technologickom centre spracovania plastov

 • kvalitné vybavenie počítačovej miestnosti pre študentov s napojením sa na internet

 • zapojenie sa do riešenia zaujímavých domácich a zahraničných projektov s možnosťou absolvovania stáže na spolupracujúcich pracoviskách a univerzitách

 • podieľaní sa na riešení projektov pre prax s možnosťou finančnej motivácie študentov

 • možnosť individuálnej profilácie sa na oblasť polymérov podľa záujmu a ďalšieho profesionálneho smerovania študentov

 • výbornú pracovnú a spoločenskú atmosféru v priateľskom kolektíve pracovníkov a doktorandov katedry

 

 

Na akých projektoch v rámci výskumu pracujeme?

 

Riešené projekty:

 

 • Nové typy zmesných a kompozitných materiálov s využitím biodegradovateľných polymérov a plnív – domáci projekt v rámci agentúry VEGA

 • SUSTAINPACK – Innovation and Sustainable Development in the Fibre Based Packaging Value Chain – medzinárodný projekt v rámci 6.RP – inovácia a trvalo udržateľný rozvoj obalov na báze vláknitých materiálov

 • WHEYPOL – Dairy Industry Waste as Source for Sustainable Polymeric Material Production – európsky projekt – odpady z mliekárenského priemyslu ako surovina pre prípravu polymérnych materiálov

 • Modifikácia výstužných materiálov pre gumárske výrobky plazmou – projekt slovensko – nemeckej spolupráce

 • Nové biomateriály na báze chitozánových komplexov – projekt slovensko-čínskej spolupráce zameraný na oblasť tkanivového inžinierstva a aplikáciu biomateriálov v medicíne

 • Štúdium štruktúry a vlastností presietených polymérov – domáci projekt v rámci agentúry
  VEGA

 

Ďalšie projekty

Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív– domáci grant v rámci agentúry VEGA

 

Okrem uvedených projektov riešime viaceré úlohy podľa požiadaviek podnikov a výskumných ústavov v rámci Slovenska.

 

Akým oblastiam sa venujeme v pedagogickej činnosti ?

 

 • Zabezpečujeme výučbu v bakalárskych a inžinierskych programoch so zameraním na technológiu výroby a spracovania plastov, kaučukov a gumy pre študentov denného aj externého štúdia

 • Sme školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v odboroch Technológia makromolekulových látok a Makromolekulová chémia (aktuálny počet 11 interných a 5 externých doktorandov)

 • Zabezpečujeme výučbu študentov Priemyslového dizajnu z Fakulty architektúry a VŠVÚ v oblasti výroby a spracovania plastov

 • Poskytujeme konzultačnú a poradenskú činnosť, skúšanie materiálov a výskumnú činnosť pre zákazníkov z výrobnej, ale aj riadiacej sféry

 • Sme organizátormi periodickej medzinárodnej konferencie Polymeric Materials a spoluorganizátormi medzinárodnej konferencie Polymeric Materials in Automotive, na ktorých sa majú možnosť zúčastniť študenti a získať skúsenosti aj z tejto oblasti

Spolupracujeme s viacerými zahraničnými univerzitami najmä:

 • Martin Luther University Halle-Wittenberg - Nemecko

 • Manchester Metropolitan University - Veľká Británia

 • Univerzita Kassel – Nemecko

 • Technická univerzita Štetín – Poľsko

 • Technická univerzita Poznaň – Poľsko

 • Univerzita T.Bati Zlín – Česká republika

 • VŠCHT Pardubice - Česká republika

 • VŠCHT Praha - Česká republika

 

Oblasti uplatnenia absolventov

 

Absolventi sa uplatnia ako technológovia a výrobní manažéri v nasledovných oblastiach:

 • Priemysel výroby a spracovania plastov a kaučukov

 • Gumársky priemysel (hlavne v náväznosti na produkciu automobilov)

 • Automobilový priemysel vrátane subdodávateľských firiem dodávajúcich komponenty a časti interiéru a exteriéru automobilov

 • Priemysel náterových hmôt, lakov a lepidiel a

 • Priemysel obalových materiálov z polymérov a kombinovaných materiálov.

 

Absolventi sa uplatnia aj ako výskumní pracovníci v základnom aj aplikovanom výskume, môžu samostatne podnikať v oblasti výroby, spracovania, aplikácie a predaja polymérnych materiálov a výrobkov z polymérov, ako aj v prevádzkach recyklácie a spracovania odpadu z polymérov.

 

Kontaktné údaje:

Doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Katedra plastov a kaučuku

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel: 02 52926 053, 02 59325 446

Fax: 02 52493 198, 02 52926 053

E-mail: ivan.hudec@stuba.sk