Prečo študovať na tomto oddelení?
 • zaujímavé a perspektívne štúdium vláknitých materiálov ako naj­ušľachtilejšieho polymérneho materiálového produktu

 • široké zameranie činnosti oddelenia a sebarealizácia pracovníkov i poslu­cháčov

 • uplatnenie absolventov v rôznych odvetviach

 • spolupráca s univerzitami a inštitútmi doma i zahraničí

 • riešiteľ zahraničných projektov

 • výmenný program pre študentov

 • kvalitné vybavenie počítačovej miestnosti pre študentov

Čo vám môžeme ponúknuť?
 • priamu účasť na riešení zahraničných i domácich projektov s možnos­ťou finančnej motivácie v rámci ŠVOČ

 • kontakty so zahraničnými univerzitami — stáže v rámci Európy, príp. USA

Akým oblastiam sa venujeme?
 • Zabezpečujeme výučbu v bakalárskych i inžinierskych programoch so zameraním na výrobu, štruktúru, vlastnosti a aplikáciu vláknitých materiálov (Bc., Ing., PhD.)

 • Sme školiacim pracoviskom pre postgraduálne, doktorandské štúdium v odboroch Technológia makromolekulových látok a Makromolekulová chémia

 • Organizujeme doplnkové štúdium pre pracovníkov praxe, semináre, sympóziá a konferencie v spolupráci so zahraničnými partnermi

 • Zúčastňujeme sa na výskume nových technológií v oblasti vláknitých materiálov v rámci domácich i zahraničných projektov

 • Poskytujeme konzultačnú, poradenskú a výskumnú činnosť pre výrob­né, výskumné a riadiace organizácie

 • Reprezentujeme STU v organizácii AUTEX (Association of Universities for Textile in Europe)

 • Sme spoluzakladajúcim a vedúcim pracoviskom pri vydávaní časopisu "VLÁKNA A TEXTIL"

 • Udržujeme kontakty a spolupracujeme so zahraničnými univerzitami a inštitúciami

 • Sme zakladajúcim členom a podieľame sa na organizácii periodickej konferencie „INTERNATIONAL CENTRAL EUROPAN CONFERENCE“ do­ma i v zahraničí

Na akých zaujímavých projektoch spolupracujeme?

Riešené projekty:
 • BIOCELSOL — Biotechnological Process for Manufacturing Cellulosic Products with Added Value — medzinárodný projekt v rámci 6. RP — enzymatická úprava a aplikácia celulózy pre vlákna

 • Polymérne kompozitné vlákna — domáci projekt v rámci VEGA

 • Nanokompozitné vlákna na báze syntetických polymérov — domáci projekt v rámci APVT

Ďalšie projekty
S akými firmami a organizáciami spolupracujeme?

Medzinárodná spolupráca
 • Výskumný ústav chemických vlákien, Lodž, Poľsko

 • Technická univerzita, Textilná fakulta, Liberec, ČR

 • Univerzita Freiburg, Ústav makromolekulovej chémie, Freiburg, Nemecko

 • Univerzita Maribor, Slovinsko

 • Univerzita Zagreb, Chorvátsko

 • Univerzita Bielsko Biala, Poľsko

 • Univerzita Lodž, Poľsko

 • Univerzita Gent, Belgicko

Domáca spolupráca
 • VÚCHV, a. s., Svit

 • VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o., Žilina

 • Chemosvit, a. s., Svit

 • Slovenský hodváb, a. s., Senica

 • Rhodia – Industial Yarns, a. s., Humenné

 • Nylstar, a. s., Humenné

 • Istrochem, a. s., Bratislava

 • Merina, a. s., Trenčín

 • Levitex, a. s., Levice

 • Slovena, a. s., Žilina

Aké je naše materiálne a prístrojové vybavenie?

Študenti na našom oddelení majú možnosť využívať najmodernejšie prístrojové vybavenie a výpočtovú techniku. Zabezpečujeme:

 • prácu v dobre vybavených laboratóriách na prípravu a hodnotenie syntetických vlákien a textílií (extrúderový Rheoviskozimeter, DSC 7 fy Perkin Elmer, TMA-50 fy Schimadzu)

 • prácu v moderne vybavenej počítačovej miestnosti pre študentov s na­pojením všetkých počítačov na internet

 • individuálne vedenie študentov

 • možnosť absolvovať časť štúdia alebo vypracovania záverečnej práce v zahraničí

 • možnosť zapojenia sa do domácich i zahraničných výskumných pro­jektoch

Aké máte možnosti prostredníctvom nás študovať v zahraničí?
 • Študenti 5. ročníka našho oddelenia majú možnosť vycestovať do zahra­ničia v rámci projektu CEEPUS i v rámci iných projektov

 • Možnosť vypracovania diplomových prác v zahraničí

Aké máte možnosti uplatnenia sa po skončení štúdia?

Absolventi nášho oddelenia majú široké uplatnenie v rôznych odvetviach, najmä:

 • vo výskumnej, výrobnej, riadiacej a obchodnej sfére vláknarenských a textilných podnikov

 • v oblasti syntézy a spracovania materiálov, fólií a kompozitných materiálov

 • vo výskumných ústavoch, SAV a vo sfére skúšobníctva a certifikácie

 • v oblasti služieb

 • v oblasti školstva

 • na zahraničných univerzitách a ústavoch (oddelenie zabezpečí kontakt)

Kde všade pracujú naši významní absolventi?

Väčšina našich absolventov sa uplatnila vo vrcholových funkciách ako aj vo funkciách stredného článku riadenia a to nielen vo vláknárskom a textilnom priemysle, ale v  ostatných odvetviach hospodárstva.

 • Ing. Jozef Šesták, CSc. — generálny riaditeľ, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o., Žilina

 • Ing. Jozef Čema — generálny riaditeľ, Slovenský hodváb, a. s., Senica

 • Ing. Anton Štupak — riaditeľ divízie výroby vlákien, Istrochem, a. s., Bratislava

 • Ing. Jozef Sabol — riaditeľ dcérskej spoločnosti Rhodia Industrial Yarns, Litva

 • Prof. Ing. Michal Mičko, PhD. — dlhoročný profesor na Univerzite vo Vancouvri, Kanada

 • Ing. Peter Michlík, PhD. — manažér pre výskum a chemické výroby, VÚCHV, a. s., Svit

 • Ing. Pavol Brňák — generálny riaditeľ, Slovena, a. s., Žilina

 • Ing. Štefan Goga — výrobný a technický riaditeľ, Levitex, a. s., Levice

 • Ing. Dušan Bevilaqua — riaditeľ, chránené územie Slovenský raj

Aký je spoločenský život na oddelení a aký kolektív vás čaká?

Čaká Vás mladý kolektív pracovníkov a doktorandov, ktorí dokážu systematicky a profesionálne pracovať, ale dokážu tiež relaxovať pri rôznych spoločenských aktivitách katedry (exkurzie, katedrové posedenia pri významnejších udalostiach — štátne záverečné skúšky, dizertácie, habilitá­cie).

 

Kontaktné údaje:

Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.

Katedra vlákien a textilu

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel.: 00421/2/52 96 85 98 — sekretariát

e-mail: anna.ujhelyiova[zavináč]stuba.sk

WEB: www.chtf.stuba.sk/kvt