PRIJÍMACIE KONANIE

 

Dekan fakulty odpúšťa povinnosť vykonať prijímaciu skúšku viac ako 90% uchádzačom na základe komplexného hodnotenia. Prednosť majú absolventi gymnázií, SPŠCH a SPŠP, účastníci olympiád a maturanti s dostatočným rozsahom výučby chémie a matematiky na stredných školách.

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium
 • ukončené stredoškolské vzdelanie,
 • lekárske odporúčanie,
 • pre zahraničných študentov, študujúcich podľa medzivládnej dohody platia rovnaké podmienky ako pre občanov SR, požaduje sa však absolvovanie UJOP UK,
 • pre zahraničných študentov, samoplatcov je pre bakalárske štúdium určený poplatok 5 000,– euro za akademický rok,
 • v prípade prijatia najmenej 10 študentov samoplatcov môže FCHPT zabezpečiť celú výučbu v anglickom jazyku.
 • všetky externé bakalárske študijné programy sú pre občanov EU bezplatné.
 

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium: fakulta prijíma bez prijímacích skúšok.

 • v prípade, že študent splní požiadavky pre prijatie na daný študijný program, ale nemôže byť prijatý pre nedostatok miesta, ponúkne mu fakulta možnosť študovať príbuzný študijný program, otváraný v danom akademickom roku, na ktorom sú ešte voľné miesta.

 • vítaná je znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka – angličtina, nemčina, francúzština a pod.

 • pri dostatočnom počte záujemcov fakulta zabezpečí pre študentov 1. ročníka prednášanie odborných predmetov aj v anglickom, alebo francúzskom jazyku

 • aktuálne informácie o prijímacom konaní nájdete tu: Prihláška

 • uchádzači musia dodať overené kópie výročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia do 15. júna. Súčasťou každej prihlášky musí byť životopis uchádzača a overené výsledky jeho štúdia na strednej škole.

 • uchádzač s nekompletnou prihláškou nebude zaradený do výberového konania.

 • výsledky prijímacieho pokračovania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty (do troch mesiacov po prvom kole a do 15 dní po druhom kole).

Podrobné podmienky prijímacieho konania si stiahnite tu