PROFIL ABSOLVENTA

 

Študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (je zameraný na výrobu, spracovanie a použitie prírodných, synte­tic­kých a kompozitných polymérnych materiálov a výrobkov. Pripravuje odborníkov pre následovné oblasti: plastikársky a gumársky priemysel, celulózo-papierenský priemysel, drevospracujúci priemysel, polygrafický priemysel, vláknarsky a textilný priemysel, výrobu a spracovanie obalov, oblasti kultúry, stavebníctva, dopravy, obchodu a pre ostatné sféry použitia materiálov a výrobkov. Absolventi počas štúdia získavajú aj vedomosti a ná­vyky, ktoré im pomáhajú pri uplatnení v ekonómii, finančníctve, manaž­mente, informačných technológiach, marketingu, reklame a pod.

Absolvent bakalárskeho štúdia
  • je schopný využiť teoretické vedomosti pri riešení problémov v horeuvedených oblastiach,

  • ovláda základnú odbornú terminológiu z oblasti polymérnych materiálov a je schopný spolupracovať s inžiniermi aj technikmi,

  • dokáže komunikovať v cudzom jazyku,

  • aktívne využíva výpočtovú techniku pri riadení technologických procesov, pri kontrole a riadení kvality, pri vyhodnotení a spracovaní výsledkov laboratórnych meraní a výrobných procesov, v oblasti polygrafie aj pri spracovaní obrazu a textu
 

Absolvent bakalárskeho štúdia má dobré predpoklady pre ďalšie inžinierske štúdium. Svoje vedomosti môže prehĺbiť v jednom z piatich modulov:

  • Drevo, celulóza a papier

  • Plasty, kaučuk a guma

  • Polygrafia a fotografia

  • Vlákna a textil

  • Konzervovanie a reštaurovanie