UPLATNENIE ABSOLVENTOV

 

Absolventi Oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera nachádzajú široké uplatnenie v oblasti drevospracujúceho a papierenského priemyslu (celulózky, papierne, nábytkársky priemysel, obchodné a spraco­vateľské firmy). Ako vedecko — výskumní a vedúci pracovníci sa uplatňujú v archívoch a knižniciach, v školstve, vo výskumných ústavoch, SAV, akreditovaných skúšobniach doma aj v zahraničí. Mnoho absolventov v sú­čas­nosti pôsobí na prestížnych zahraničných univerzitách, organizáciach a fir­mách. Absolventi nemajú problém s uplatnením ani v oblastiach ako ekonómia, finančníctvo, management, IT technológie, reklama a pod.

Absolventi Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie sa uplatnia v priemysle grafickej komunikácie, výrobných i nevýrobných organizáciach pôsobiacich v rôznych fázach a etapách produkčného reťazca (reklamné agentúry, vydavateľstvá, organizácie predtlačovej prípravy, tlačiarne a fir­my zamerané na dokončovacie spracovanie), v priemysle výroby potlače­ných obalov, v obchodných subjektoch zaoberajúcich sa dodávaním strojov, zariadení, materiálov, prípravkov a komplexných technológií pre oblasť výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Väčšina absolventov Oddelenia vlákien a textilu sa uplatnila vo vrcho­lových funkciách ako aj vo funkciách stredného článku riadenia a to nielen vo vláknárskom a textilnom priemysle, ale v ostatných odvetviach hospo­dárstva.

Absolventi Oddelenia plastov a kaučuku sa uplatnia ako technológovia a výrobní manažéri v nasledovných oblastiach:

  • priemysel výroby a spracovania plastov a kaučukov
  • gumársky priemysel (hlavne v náväznosti na produkciu automobilov)
  • automobilový priemysel vrátane subdodávateľských firiem dodávajúcich komponenty a časti interiéru a exteriéru automobilov
  • priemysel náterových hmôt, lakov a lepidiel
  • priemysel obalových materiálov z polymérov a kombinovaných materiálov

Absolventi sa uplatnia aj ako výskumní pracovníci v základnom aj apli­ko­vanom výskume, môžu samostatne podnikať v oblasti výroby, spracovania, aplikácie a predaja polymérnych materiálov a výrobkov z polymérov, ako aj v prevádzkach recyklácie a spracovania odpadu z polymérov.